\s*/", "/\s*\/\>\s*/", "/\s*\(\s*/", "/\s*\)\s*/", "/\s*\{\s*/", "/\s*\}\s*/", "/(\s)+/s", "/\t|\n|\r/" ); $replace = array( "", "<", ">", "/>", "(", ")", "{", "}", "\\1", "" ); $buffer = str_replace("})", "});", $buffer); $buffer = str_replace("});;", "});", $buffer); $buffer = preg_replace($search, $replace, $buffer); return $buffer; } /* /Minify */ // Genel INCLUDE (Ayarlar, Fonksiyonlar...) require_once("_inc_ust.php"); /*** KULLANICI ÇIKIŞ İSTEĞİ VARSA, GERÇEKLEŞTİR ***/ if ($adres[0]=="cikis") require_once(_DIR_APP_."_inc/inc_kullanici_cikis.php"); /*** /KULLANICI ÇIKIŞ İSTEĞİ VARSA, GERÇEKLEŞTİR ***/ // Site aktif mi değil mi? (Yönetici her durumda görebilir.) if ( $ayarlar["site_aktif_N"] || (s(_YETKI_)/(s(_SAYI_)*(s(_SAYI_)+$cerez_gun)))==1 ) { // Site Aktif. /*** SAYFA OLUŞTUR ***/ $sayfa_var = false; // Adres Al: $seo_link = g("x"); // Adresin (seo) hedefi dış bağlantı ise gönder: if ( strpos($seo_link,"http:/")===0 ) { header("Location: http://".str_replace("http:/","",$seo_link)); exit; } // Sayfa var mı? Varsa getir: if ($seo_link) { // Sayfa bilgilerini çağırırken: $sayfa[""]; $sayfa = mysqli_fetch_assoc(query(" SELECT ust_ID, icerik_tip, tablo_icerik_dil.*, resim FROM tablo_icerik_dil INNER JOIN tablo_icerik ON tablo_icerik.icerik_ID = tablo_icerik_dil.icerik_ID LEFT JOIN tablo_resim ON X='icerik' AND X_ID=tablo_icerik.icerik_ID AND tablo_resim.aktif_N AND resim_tip_N=1 WHERE tablo_icerik_dil.site_dil_ID =".$dil_ID." AND tablo_icerik_dil.seo = '".$seo_link."' AND tablo_icerik.aktif_N ORDER BY tablo_icerik.icerik_tip DESC LIMIT 1 ")); // Bağlantı var ama sayfa yok ise, alt baglantiya yönlendir: if($sayfa && !$sayfa["icerik_tip"]){ function sayfaGetir($ust_ID){ global $dil_ID; $sayfa = mysqli_fetch_assoc(query(" SELECT ust_ID, icerik_tip, tablo_icerik_dil.*, resim FROM tablo_icerik_dil INNER JOIN tablo_icerik ON tablo_icerik.icerik_ID = tablo_icerik_dil.icerik_ID LEFT JOIN tablo_resim ON X='icerik' AND X_ID=tablo_icerik.icerik_ID AND tablo_resim.aktif_N AND resim_tip_N=1 WHERE tablo_icerik_dil.site_dil_ID =".$dil_ID." AND tablo_icerik.ust_ID =".$ust_ID." AND tablo_icerik.aktif_N ORDER BY tablo_icerik.sira_N LIMIT 1 ")); if($sayfa && !$sayfa["icerik_tip"]){ $sayfa = sayfaGetir($sayfa["icerik_ID"]); } return $sayfa; } # Sayfası olan bağlantıyı getir: $sayfa = sayfaGetir($sayfa["icerik_ID"]); } $sayfa_var = $sayfa ? true : false; } /*** Title-Meta ***/ if ($sayfa_var) { $icerik_title = $sayfa["icerik_title"] ? $sayfa["icerik_title"] : $sayfa["baslik"]." :: ".$ayarlar["site_title"]." :: "; $icerik_description = $sayfa["icerik_description"]; $icerik_keywords = $sayfa["icerik_description"]; } $icerik_title = (isSet($icerik_title) && $icerik_title!='') ? $icerik_title : ''.$ayarlar["site_title"]; $icerik_description = (isSet($icerik_description) && $icerik_description!='') ? $icerik_description : ''.$ayarlar["site_description"]; $icerik_keywords = (isSet($icerik_keywords) && $icerik_keywords!='') ? $icerik_keywords : ''.$ayarlar["site_keywords"]; $title_meta = ' '.$icerik_title.' '; /*** /Title-Meta ***/ /*** SAYFA ÇAĞIR ***/ # tema üst alan (header): require_once("_tema/_inc_ust.html"); if (file_exists("_tema/sayfa_".$seo_link.".html")) { # çağrılan sayfa = fiziksel dosya: require_once("_tema/sayfa_".$seo_link.".html"); } else { # çağrılan sayfa = sayfa şablonu: // cağrılacak sayfa şablonu: $cagrilan_dosya = @ $icerik_tipleri[ $sayfa["icerik_tip"] ][0]; // ayarlar_ozel.php $cagrilan_sayfa = @ "_tema/".$cagrilan_dosya; if ($sayfa_var && $cagrilan_dosya && file_exists($cagrilan_sayfa)) { #içerik için değişkenler: $ust_ID = $sayfa["ust_ID"]; // Bağlı olduğu ID $ID = $sayfa["icerik_ID"]; // Kendi ID $resim = $sayfa["resim"]; // Kapak Resmi $baglanti = $sayfa["baglanti"]; // Bağlantı İsmi $seo = $sayfa["seo"]; // Bağlantı Adresi $baslik = $sayfa["baslik"]; // İçerik Başlık (1:input) $aciklama = nl2br($sayfa["aciklama"]); // İçerik Açıklama (2:textarea) $icerik = htmlGoster($sayfa["icerik"]); // İçerik (3:editor) $bilgi = nl2br($sayfa["bilgi"]); // İçerik Bilgi (4:input) $diger = nl2br($sayfa["diger"]); // İçerik Diğer (5:textarea) # şablonu var, şablonu çağır: require_once($cagrilan_sayfa); } else { # şablon yok, anasayfayı çağır: require_once("_tema/anasayfa.html"); } } # tema alt alan (footer): require_once("_tema/_inc_alt.html"); /*** SAYFA ÇAĞIR ***/ /*** /SAYFA OLUŞTURULDU ***/ } else { // Site Pasif. echo ''; } ob_end_flush(); $vt->close(); ?>